Feb. 21, 2024
The Translation Team from Nanjing University

The Translation Team from Nanjing University

  

 Jun Tong

Translation Team Leader 

 

Jieqiong Ding    

 

Jieying Ji 

 

Chen Fang

 

Wenlong Yang 

 

Xiyun Zhong

Xuejuan Han 

Hongyi Li

Kai Qin

Xiaohan Li


00023974